Junák – česká skautská organizace

Skauting v naší zemi existuje od roku 1911. Skautskými oddíly od té doby prošlo na půl milionu lidí, mezi nimi i řada později významných osobností z různých oborů. V současnosti má Junák - svaz skautů a skautek ČR 64 383 členů (2018) a je největší výchovnou organizací v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných organizací a významných osobností.

...skauting připravuje své členy na řešení každodenních situací dneška a zítřka...

Junák - český skaut, z. s.

je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce i děvčata od předškolního věku v několika věkových kategoriích. O program oddílů se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.